Tietoa meistä

Toiminta-ajatus

Tarkoituksena saada mahdollisimman moni jäsen mukaan yhdistyksen toimintaan sekä osallistumaan eri tilaisuuksiin. Tavoitteena on edelleen tietotason nostaminen, yhteishengen kohottaminen ja työilmapiirin parantaminen.

YLEISTÄ Yhdistyksessä on 260  jäsentä  (tilanne 11.11.2021)
Jäsenmaksu varsinaisesta palkasta 1,32%.

Yhdistyksen historiaa.
Ovathan jäsenasiasi kunnossa:

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vuosikokouk­sen päätöksen mukaan vähintään kolme  (3) /enintään 15 muuta, varsinaista jä­sentä, joil­la viimeksi mainituilla tulee olla henki­lö­koh­tainen varajäsen. Puheenjohtaja valitaan ka­lente­rivuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinai­set jäsenet vali­taan kahdeksi kalente­rivuo­deksi kerral­laan. Heistä puo­let (½) vuo­sittain erovuorossa, ensin arval­la ja sitten vuo­rollaan. Hallitus valitsee kes­kuu­des­taan vuosittain tammikuussa varapuheenjoh­tajan ja kes­kuudestaan tai ulkopuolelta sihtee­rin, jä­senasiainhoitajan ja muut tarvittavat toi­mihenki­löt.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa noin kerran kuukaudessa. Kokouksissa on mukana myös luottamusmiehet, toimihenkilöt ja sihteeri.

Jäsenyhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous. Yhdistyksen vuosikokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain 31.12. mennessä